ทรัพย์ไพศาลทัวร์

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »


เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร 087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร 087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร 089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 0-7720-0846
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร 0-7552-8323
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร 0-28946040-1

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ทรัพย์ไพศาลทัวร์

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.ทุ่งยาว

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 06:15 +1d ป.1 787

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดย่านตาขาว

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 04:55 +1d ป.1 727

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดห้วยยอด

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 04:15 +1d ป.1 711

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. ตรัง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 04:45 +1d ป.1 711

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดกะปาง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 03:55 +1d ป.1 711

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ทุ่งสง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 03:15 +1d ป.1 652

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดท่าแพ

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 07:45 +1d ป.1 828

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สตูล

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 08:05 +1d ป.1 828

บขส. ตรัง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:10 น. 07:00 +1d ป.1 711

บขส. สตูล - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
14:30 น. 07:00 +1d ป.1 828

ภาพเที่ยวรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.ทุ่งยาวกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดย่านตาขาวกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดห้วยยอดกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. ตรังกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดกะปางกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ทุ่งสงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดท่าแพกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สตูลบขส. ตรัง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. สตูล - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »