บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »


เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

แอร์ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
โทร 0-2936-0039
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
โทร 0-4481-1556
จุดจอด ต.บ้านค่าย จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4480-0490
จุดจอด ต.โนนจาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4489-0678
จุดจอด ต.ละหาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 064-5277998
จุดจอด อ.จตุรัส จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4484-0489
จุดจอด ต.หนองบัวโคก จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4480-2101
จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 044-389460

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.โนนจาน

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. ม.1 พ 340
09:00 น. ม.1 พ 340
10:30 น. ม.1 พ 340
12:00 น. ม.1 พ 340
13:30 น. ม.1 พ 340
15:00 น. ม.1 พ 340
17:00 น. ม.1 พ 340
20:30 น. ม.1 พ 340
23:00 น. ม.1 พ 340

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.บ้านค่าย

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 12:00 ม.1 พ 340
09:00 น. 14:00 ม.1 พ 340
12:00 น. 17:00 ม.1 พ 340
13:30 น. 18:30 ม.1 พ 340
15:00 น. 20:00 ม.1 พ 340
20:30 น. 01:30 +1d ม.1 พ 340
23:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 340

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.ละหาน

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 12:00 ม.1 พ 340
09:00 น. 14:00 ม.1 พ 340
10:30 น. 15:30 ม.1 พ 340
12:00 น. 17:00 ม.1 พ 340
13:30 น. 18:30 ม.1 พ 340
15:00 น. 20:00 ม.1 พ 340
17:00 น. 22:00 ม.1 พ 340
20:30 น. 01:30 +1d ม.1 พ 340
23:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 340

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 12:00 ม.1 พ 305
09:00 น. 14:00 ม.1 พ 305
10:30 น. 15:30 ม.1 พ 305
12:00 น. 17:00 ม.1 พ 305
13:30 น. 18:30 ม.1 พ 305
15:00 น. 20:00 ม.1 พ 305
17:00 น. 22:00 ม.1 พ 305
20:30 น. 01:30 +1d ม.1 พ 305
23:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 305

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 12:00 ม.1 พ 340
09:00 น. 14:00 ม.1 พ 340
10:30 น. 15:30 ม.1 พ 340
12:00 น. 17:00 ม.1 พ 340
13:30 น. 18:30 ม.1 พ 340
15:00 น. 20:00 ม.1 พ 340
17:00 น. 22:00 ม.1 พ 340
20:30 น. 01:30 +1d ม.1 พ 340
23:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 340

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 12:00 ม.1 พ 305
09:00 น. 14:00 ม.1 พ 305
12:00 น. 17:00 ม.1 พ 305
13:30 น. 18:30 ม.1 พ 305
15:00 น. 20:00 ม.1 พ 305
17:00 น. 22:00 ม.1 พ 305
20:30 น. 01:30 +1d ม.1 พ 305
23:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 305

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ชัยภูมิ

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 12:00 ม.1 พ 340
09:00 น. 14:00 ม.1 พ 340
10:30 น. 15:30 ม.1 พ 340
12:00 น. 17:00 ม.1 พ 340
13:30 น. 18:30 ม.1 พ 340
15:00 น. 20:00 ม.1 พ 340
17:00 น. 22:00 ม.1 พ 340
20:30 น. 01:30 +1d ม.1 พ 340
23:00 น. 04:00 +1d ม.1 พ 340

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 11:00 ม.1 พ 265
09:00 น. 13:00 ม.1 พ 265
10:30 น. 14:30 ม.1 พ 265
12:00 น. 16:00 ม.1 พ 265
13:30 น. 17:30 ม.1 พ 265
15:00 น. 19:00 ม.1 พ 265
17:00 น. 21:00 ม.1 พ 265
20:30 น. 00:30 +1d ม.1 พ 265
23:00 น. 03:00 +1d ม.1 พ 265

จุดจอด ต.โนนจาน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 12:05 ม.1 พ 340
08:30 น. 13:05 ม.1 พ 340
09:30 น. 14:05 ม.1 พ 340
11:00 น. 15:35 ม.1 พ 340
12:30 น. 17:05 ม.1 พ 340
15:30 น. 20:05 ม.1 พ 340
17:30 น. 22:05 ม.1 พ 340
19:30 น. 00:05 +1d ม.1 พ 340
00:29 น. 05:04 ม.1 พ 340

จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:20 น. 12:05 ม.1 พ 340
08:20 น. 13:05 ม.1 พ 340
09:20 น. 14:05 ม.1 พ 340
10:50 น. 15:35 ม.1 พ 340
12:20 น. 17:05 ม.1 พ 340
15:20 น. 20:05 ม.1 พ 340
17:20 น. 22:05 ม.1 พ 340
19:20 น. 00:05 +1d ม.1 พ 340
00:19 น. 05:04 +1d ม.1 พ 340

จุดจอด ต.ละหาน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 12:05 ม.1 พ 340
08:40 น. 13:05 ม.1 พ 340
09:40 น. 14:05 ม.1 พ 340
11:10 น. 15:35 ม.1 พ 340
12:40 น. 17:05 ม.1 พ 340
15:40 น. 20:05 ม.1 พ 340
17:40 น. 22:05 ม.1 พ 340
19:40 น. 00:05 +1d ม.1 พ 340
00:39 น. 05:04 ม.1 พ 340

จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 12:05 ม.1 พ 305
09:00 น. 13:05 ม.1 พ 305
10:00 น. 14:05 ม.1 พ 305
11:30 น. 15:35 ม.1 พ 305
13:00 น. 17:05 ม.1 พ 305
16:00 น. 20:05 ม.1 พ 305
18:00 น. 22:05 ม.1 พ 305
20:00 น. 00:05 +1d ม.1 พ 305
00:59 น. 05:04 +1d ม.1 พ 305

จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 12:05 ม.1 พ 340
08:00 น. 13:05 ม.1 พ 340
09:00 น. 14:05 ม.1 พ 340
10:30 น. 15:35 ม.1 พ 340
12:00 น. 17:05 ม.1 พ 340
15:00 น. 20:05 ม.1 พ 340
17:00 น. 22:05 ม.1 พ 340
19:00 น. 00:05 +1d ม.1 พ 340
23:59 น. 05:04 +1d ม.1 พ 340

จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:50 น. 12:05 ม.1 พ 305
08:50 น. 13:05 ม.1 พ 305
09:50 น. 14:05 ม.1 พ 305
11:20 น. 15:35 ม.1 พ 305
12:50 น. 17:05 ม.1 พ 305
15:50 น. 20:05 ม.1 พ 305
17:50 น. 22:05 ม.1 พ 305
19:50 น. 00:05 +1d ม.1 พ 305
00:49 น. 05:04 +1d ม.1 พ 305

จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:20 น. 12:05 ม.1 พ 265
09:20 น. 13:05 ม.1 พ 265
10:20 น. 14:05 ม.1 พ 265
11:50 น. 15:35 ม.1 พ 265
13:20 น. 17:05 ม.1 พ 265
16:20 น. 20:05 ม.1 พ 265
18:20 น. 22:05 ม.1 พ 265
20:20 น. 00:05 +1d ม.1 พ 265
01:19 น. 05:04 ม.1 พ 265

ภาพเที่ยวรถ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.โนนจานกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.บ้านค่ายกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.ละหานกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหารกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ชัยภูมิกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)จุดจอด ต.โนนจาน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ต.ละหาน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »