ภูเก็ตท่องเที่ยว

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »


เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - ภูเก็ตท่องเที่ยว

ภูเก็ตท่องเที่ยว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
โทร 0-2894-6144-5
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
โทร 0-7622-2107 ,0-7622-2108 ,0-7622-2109
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
โทร 0-2936-1388

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ภูเก็ตท่องเที่ยว

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดบ้านเขาต่อ

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 03:40 +1d VIP 24 899

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดเขาโพธิ์

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 22:50 VIP 24 899

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.กระโสม

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 04:45 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด โรงแรม ภูงาธานี

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 04:30 +1d VIP 24 997

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ทับปุด

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 04:00 +1d VIP 24 899

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อบต.กะไหล

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 04:50 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดแยกนาเหนือ

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 03:50 +1d VIP 24 899

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. พังงา

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 04:25 +1d VIP 24 997

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. โคกกลอย

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 05:00 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ท่าฉัตรไชย

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 05:15 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ถลาง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 05:30 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดบ้านท่าเรือ

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 05:35 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 05:55 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - ป้อมตำรวจเมืองใหม่

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 05:25 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 06:00 +1d VIP 24 1,112

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด บ.ทับคริสต์

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 03:30 +1d VIP 24 899

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดตาขุน

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 02:50 +1d VIP 24 899

จุดจอด อ.ทับปุด - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:20 น. 05:40 +1d VIP 24 899

จุดจอด อบต.กะไหล - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:40 น. 05:40 +1d VIP 24 1,112

บขส. พังงา - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:10 น. 05:40 +1d VIP 24 997

บขส. โคกกลอย - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 05:40 +1d VIP 24 1,112

จุดจอด ท่าฉัตรไชย - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:25 น. 05:40 +1d VIP 24 1,112

จุดจอด อ.ถลาง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:40 +1d VIP 24 1,112

จุดจอดบ้านท่าเรือ - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:10 น. 05:40 +1d VIP 24 1,112

ป้อมตำรวจเมืองใหม่ - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 05:40 +1d VIP 24 1,112

บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:40 น. 05:40 +1d VIP 24 1,112

จุดจอดตาขุน - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:10 น. 05:40 +1d VIP 24 888

ภาพเที่ยวรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดบ้านเขาต่อกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดเขาโพธิ์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.กระโสมกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด โรงแรม ภูงาธานีกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ทับปุดกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อบต.กะไหลกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดแยกนาเหนือกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. พังงากรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. โคกกลอยกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ท่าฉัตรไชยกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ถลางกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดบ้านท่าเรือกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ตกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - ป้อมตำรวจเมืองใหม่กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด บ.ทับคริสต์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดตาขุนจุดจอด อ.ทับปุด - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอด อบต.กะไหล - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. พังงา - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. โคกกลอย - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอด ท่าฉัตรไชย - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอด อ.ถลาง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอดบ้านท่าเรือ - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีป้อมตำรวจเมืองใหม่ - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอดตาขุน - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »